Thực phẩm & Dinh dưỡng

VTC16| Ths.Bs Ngô Quang Hùng – người đầu tiên ứng dụng thành công phương pháp cấy chỉ vào chữa bệnh

https://www.youtube.com/watch?enablejsapi=1&autoplay=0&cc_load_policy=0&iv_load_policy=1&loop=0&modestbranding=0&rel=1&fs=1&playsinline=0&autohide=2&theme=dark&color=red&controls=1&” class=”__youtube_prefs__ no-lazyload” title=”YouTube player” allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen data-no-lazy=”1″ data-skipgform_ajax_framebjll=””>

Back to top button