Góc Làm đẹp

Sinh học 12: Hoán vị gen thường có tần số nhỏ hơn 50 vì?

Hoán vị gen thường nhỏ hơn 50 vì sao? Cùng tìm kiếm câu trả lời tại The Tips!

Trên 1 NST, phần lớn các gen có xu hướng liên kết. Nếu xảy ra trường hợp hoán vị gen thì thường chỉ xảy ra giữa 2 trên 4 crômatit khác nguồn của cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng ở một số tế bào.

Chỉ khi tất cả các tế bào đều xảy ra trao đổi chéo thì hoán vị gen mới có tần số là 50%.

Xem thêm:

Back to top button